REGULAMIN RESTAURACJI

1. Właścicielem i prowadzącym Stronę internetową Restauracji za pomocą witryny https://www.sushicraft.pl/ (zwaną dalej „Stroną”) jest Spółka Human Craft Building Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720934, NIP: 6751638232, REGON: 36959487.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, a także zasady zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Restauracją, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków.

3. Klient ma możliwość kontaktu z Restauracją pod adresem e-mail: zamow@sushicraft.pl lub telefonicznie, 7 dni w tygodniu, w godzinach 11:00 – 22:00 pod numerem telefonu: +48 790 884 928.

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Human Craft Building Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 10b/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720934, NIP: 6751638232, REGON: 36959487.

§ 1 Definicje

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Restauracji, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem strony internetowej Restauracji.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Restauracji, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Restauracji, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Restauracji.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Restauracja lub Sprzedawca – Spółka Human Craft Building Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rakowicka 10b/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720934, NIP: 6751638232, REGON: 36959487.

Strona internetowa Restauracji – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.sushicraft.pl.

Produkt – oznacza posiłki i napoje przedstawiane każdorazowo przez Restaurację w ramach oferty dostępnej na stronie internetowej www.sushicraft.pl, w celu ich sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się z Restauracją: adres e-mail: zamow@sushicraft.pl lub telefonicznie, 7 dni w tygodniu, w godzinach 11:00 – 22:00 pod numerem telefonu: +48 790 884 928.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika będące złożeniem oferty zawarcia Umowy z Restauracją. Po akceptacji Zamówienia przez Restaurację dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.

Umowa z Restauracją – umowa, pomiędzy Klientem a Restauracją, której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków i/lub napojów. Warunki umowy określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Restaurację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Strony

1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie internetowej Restauracji.

2. Informacje o posiłkach i napojach zamieszczone na stronie internetowej Restauracji, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich posiłków i napojów.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Restauracja, w tym zawarcia Umowy z Restauracją i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 .

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Strony internetowej Restauracji w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Restauracji, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie na Stronie internetowej Restauracji treści bezprawnych,

c. korzystanie ze Strony internetowej Restauracji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

d. umieszczanie w ramach Strony internetowej Restauracji niezamówionej informacji handlowej, oraz

e. korzystanie z treści umieszczonych na Stronie internetowej Restauracji do innego użytku niż użytek własny.

§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy z Restauracją

1.  Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów z Restauracją za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy z Restauracją za pośrednictwem strony internetowej Restauracji, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia Zamówienia na stronie internetowej Restauracji.

4.  Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Restauracji przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 11.00 – 21.00.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru posiłku z oferty dostępnej na stronie internetowej Restauracji, w szczególności w zakresie ich rodzaju i ilości. Każdy wybrany posiłek lub napój należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient uzupełnia swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach lub realizuje zamówienie logując się do Konta indywidualnego. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję i płacę”.

7. Złożenie Zamówienia nie jest uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia.

8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Restauracja zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie Zamówienia. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru posiłku przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Restauracji do zawarcia umowy o w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. W ciągu kilku minut od złożenia zamówienia, Restauracja przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

12. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 25% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

13. Zawarcie Umowy pomiędzy Restauracją a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy z Restauracją zawartej na podstawie Regulaminu.

14. Restauracja zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku:

a. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia

b. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja nie mogła przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

15. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 a. i b., Restauracja skontaktuje się telefonicznie z Klientem, w celu poinformowania go o braku możliwości realizacji zamówienia. Restauracja skontaktuje się z Klientem, poprzez numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia.

16. Jeżeli realizacja Zamówienia nie będzie w części możliwa, Restauracja może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania jego zgody na anulowanie części Zamówienia lub modyfikację Zamówienia. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody na modyfikację lub anulowanie części Zamówienia, ofertę zawarcia umowy złożoną przez Klienta uznaje się za odrzuconą i nie dochodzi do zawarcia Umowy z Restauracją.

17. Restauracja zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia także w przypadku błędu systemu teleinformatycznego. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia telefonicznie. Restauracja skontaktuje się z Klientem, poprzez numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia.

18. W razie odrzucenia, anulowania lub niepotwierdzenia Zamówienia przez Restaurację w ciągu 10 minut, Umowa z Restauracją nie zostaje zawarta, a oferta złożona Restauracji przez Klienta przestaje go wiązać. W sytuacji dokonania płatności elektronicznej, Klient otrzyma zwrot tej płatności na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

1.  W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Restauracji. Rejestracja danych odbywa się poprzez podanie adresu e-mail w polu „Zarejestruj” na Stronie lub poprzez zaznaczenie pola  „Stworzyć konto?” przy wypełnianiu formularza zamówienia.

2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.  Po podaniu adresu e-mail w odpowiednim polu na Stronie lub po zaznaczeniu odpowiedniego pola przy wypełnianiu formularza zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego na stronie internetowej Restauracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 Dostawa

1. Posiłki dostarczane są przez pracownika Restauracji, na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Krakowa, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 12.00 do 22.00.

2. Klient powinien być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.

§ 6 Ceny i Płatności

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Restauracji jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia wybranych posiłków, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Restauracji zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.

4. Klient płaci cenę za zamówione posiłki wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym:

  • PayU, obsługiwanym przez spółkę PayU SA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, przed dostawą;
  • Tpay, obsługiwanym przez spółkę Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, przed dostawą.

b. gotówką pracownikowi Restauracji w miejscu dostawy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Restauracja rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU lub Tpay potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia wybranych posiłków, wskazanego w § 3 ust. 10.

6. Restauracja zastrzega sobie prawo zmiany cen posiłków znajdujących się w ofercie dostępnej na stronie internetowej Restauracji, wprowadzania do oferty dostępnej na stronie internetowej Restauracji nowych posiłków, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Restauracji, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę z Restauracją przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 7 Reklamacje

1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wadę fizyczną lub prawną, Restauracja odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

2. Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem telefonu: 790 884 928 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamow@sushicraft.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Restauracja wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.

6. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres poczty elektronicznej, za pomocą którego została zgłoszona reklamacja lub na adres poczty elektronicznej podany podczas rozmowy telefonicznej, podczas której została zgłoszona reklamacja.

7. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy z Restauracją

1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restaurację produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z Restauracją m.in. w odniesieniu do świeżych produktów żywnościowych, w szczególności posiłków przygotowywanych przez Restaurację (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
b. dezaktualizacji zamieszczonej na stronie internetowej Restauracji oferty, w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację,
c. przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Restaurację, traktuje się ją jako niezawartą. Restauracja dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

4. Restauracja jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia przez Restaurację Zamówienia już opłaconego, Restauracja zwróci wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Restauracja jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

§ 9 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Restauracja, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Strony internetowej, Umów z Restauracją, dotyczących przygotowywania i dostarczania posiłków, zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną Usługę Konta Indywidualnego.

2. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Restauracji na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Restauracji, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Restauracji, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.

3. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Restaurację usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Restauracja ma 14 dni na usunięcie Konta indywidualnego, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Restauracji pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Restaurację jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Restauracji pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2019 r.

2. Umowy zawierane przez Restaurację zawierane są w języku polskim.

3. Restauracja ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Restauracja ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Restaurację. Restauracja umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Restaurację do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.